disclaimer

De informatie op deze website is tot stand gekomen en wordt onderhouden onder de verantwoordelijkheid van “VOF Schilderijen Boerderij De Wiek” en diens vennoten (vanaf nu te noemen VOF De Wiek). Aan de inhoud van de website, het actueel houden, de toegankelijkheid en het zo correct en compleet mogelijk maken en houden wordt de uiterste zorg besteed.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van fouten. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. VOF De Wiek kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Links

Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot andere internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. VOF De Wiek kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van informatie op deze internetsites en/of –pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan VOF De Wiek, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF De Wiek, behoudens wettelijke toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.